Press

PRESS NEWS

Carlama Orkestar vernieuwt het genre van Balkanblazers


“Door het gebruik van de verschillende instrumenten, ritmes uit de hele wereld, aangevuld met een flinke dosis humor en een groot portie talent leveren de mannen een verrassend vrolijk album.”
Ronneke van der Genugten, Telegraaf 9-11-2013 CD Mecka Bela


“De melodieen zijn moddervet, de saxen schuren en schmieren, de ritmesectie gaat als een dolle tekeer, alles klinkt kortom als een groot feest dat danig uit de hand kan lopen. Welkom in de wereld van Carlama, waar een heel eigen impuls wordt gegeven aan het uitgemolken genre van de Balkanbrass.”
Saskia Tornqvist, Het Parool 7-11-2013 CD Mecka Bela


Ontembaar Balkanmonster….”De razende en koortsachtige swing van het vijfkoppige, multinationale Balkanmonster dat Carlama heet, lijkt niet te temmen, nog te weerstaan.”
Peter Bruyn, Haarlems Dagblad 6-11-2013


“Op ‘Mecka Bela’ worden de saxofoons, variërend van alt tot bas, wederom fabuleus ingezet zodat je als luisteraar de – normaal in dit genre verwachte – trompetten en tuba geen seconde mist.”
Chantal, MusicFromNL 1-11-2013 CD Mecka Bela


“De uitdossing van de zes muzikanten van het Carlama Orkestar – ‘foute’ kostuums, zonnebrillen en gekke hoedjes – wekt de indruk als zouden ze de brassbandtraditie van de Balkan met de nodige ironie benaderen. Dat is echter allerminst het geval. Met hun vierkoppige blazerssectie die geheel uit leden van de saxofoonfamilie bestaat, zijn ze allesbehalve copycats. Het vanuit Nederland opererende Carlama Orkestar behoort zelfs tot de vernieuwers van het genre.
Aangedreven door een machtige ritmesectie, waarin met name Behsat Üvez zich uitleefde op zijn slagwerkinstrumenten, toonden de mannen van Carlama Orkestar zaterdagavond in het Bimhuis glashard aan dat de ondergeschoven positie van de saxofoon binnen het wereldje van de Balkanblazers volstrekt onterecht is. Vooral het pompende spel van Henk Spies op de imposante bassax was een regelrechte openbaring, die het vaak nogal wazige gereutel van de traditionele tuba deed verbleken.”
Ton Maas, Volkskrant 26-3-2008“Als Carlama Orkestar de eerste tonen blaast, barst het feest pas goed los. Ze gaan er direct honderd procent voor en dat slaat over op het publiek. (…) Door het samenspel en de harmonie tussen de saxofoons is er geen moment waarop je andere muziekinstrumenten mist. Met Servische brassbandgeluiden, zonnebril en –hoed wordt de sfeer bijna tropisch. Hun naam zegt het eigenlijk al, het Servische woord Carlama (spreek uit: tsjarlama) staat namelijk voor een wilde danssoort of een uitzinnige feestpartij. Deze groep maakt hun naam meer dan waar.”
3voor12lokaal, VPRO

“Eigenlijk kom ik superlatieven te kort om de muziek van dit orkest te beschrijven. Virtuoos, subliem, absolute wereldklasse, avontuurlijke wereldfusie, super-energieke dansmuziek, fantastische gelaagde arrangementen, dat zijn allemaal adequate omschrijvingen, maar waar het om gaat is dat dit orkest ook nog eens een volstrekt eigen geluid heeft. Dat heeft niet alleen te maken met het gretige speelplezier dat heel aanstekelijk is, maar ook met de jazzy aanpak, waardoor het allemaal behoorlijk wat spannender is dan een reguliere balkanbrassband. En dan is er ook nog de melancholie die overal doorheen klinkt, waardoor de muziek het niveau van de feestmuziek ontstijgt. (…)
Fantastisch. Als luisteraar ga je op deze cd van de ene pure luisterkick naar de andere. Barabe! bevat meer dan voldoende om je adrenalineniveau weer even helemaal op te peppen. Wij werden er hier in ieder geval zeer vrolijk en opgewekt van. Een absolute aanrader, niet alleen als je van balkanbrass houdt, maar ook als je liever westerse jazz hoort of gewoon houdt van energieke en avontuurlijke muziek. En je krijgt er gegarandeerd een goed humeur van!”
Moorsmagazine, 19 juli 2007, CD Barabe!


“De Balkanmelodieën worden collectief strak en enthousiast geblazen, terwijl de beide percussionisten plus de swingende bassaxpartijen zorgen voor opzwepende ritmes. De solo’s van al de saxofonisten zijn uitstekend en passend in de context van de vrolijke Balkanmuziek. Behalve de swingende dansbare nummers worden in ‘Rumenska Pesna’ de lyrische en vooral weemoedige elementen van deze muziek subliem vertolkt.
In het vurige ‘Skopsko Oro’ gaan de altsaxofonisten Steven Kamperman en Stanislav Mitrovic tekeer als in een vroegere ‘Jazz At The Philharmonic’-saxofoonbattle. Om kort te gaan: Carlama Orkestar staat borg voor opzwepende, dansbare muziek en energieke moderne saxsolo’s.”
Jacques Los, Draai om je oren, 3 april 2007, CD Barabe!


‘(…) De Utrechtse altsaxofonist Steven Kamperman pakte het steviger aan. In zijn Carlama Orkestar toeterden twee Nederlanders en twee Serviërs om het hardst om ook de mensen achterin ‘Aduard Fabriek’ aan het dansen te krijgen. De twee Joegoslaven bleken de blazers te zijn van Double B, de balkan-funkateers die vijf jaar geleden op het North Sea Jazz Festival een legendarisch concert gaven met The Headhunters, de voormalige begeleiders van Herbie Hancock. Akos Laki is de heldentenor met de rauwe oerschreeuw, zijn maat Stanislav Mitrovic bespeelt schaamteloos op de emoties met ongelofelijke toonbuigingen. Tijdens Mitrovics tranentrekkend sentimentele solo’s klonk er een zoemend-funkende sectie van bas-, alt- en tenorsax.’
Remco Takken, KindaMuzik, ZomerFietsJazzTour 27 augustus 2005.


“De vier saxofoons zorgden voor een heel andere klankkleur dan de gebruikelijke trompetten, maar de groep deed niet onder voor de beste Servische blaaskapellen”
De Volkskrant, 4 juli 2005, Music Meeting 2005Carlama Orkestar renews the genre of Balkan brass players

“The attire of the six musicians of the Carlama Orkestar – ‘wrong’ costumes, sunglasses and funny hats – gives one the impression that they approach the brass band tradition of the Balkan with a dose of irony. This is however definitely not the case. With four brass players entirely consisting of members of the saxophone family, they are everything but copycats. Carlama Orkestar, which operates from The Netherlands, is in fact one of the innovators in this genre.
Driven by a powerful rhythm section, during which especially Behsat Üvez indulges in his percussion instruments, the men of Carlama Orkestar very convincingly demonstrated in the Bimhuis in Amsterdam on Saturday night that the underdog position of the saxophone within the world of the Balkan brass players is completely unjustified. The pumping performance of Henk Spies on the impressive bass sax really was a true revelation, which dulled the often somewhat vague rattle of the traditional tuba.”
Ton Maas, March 26, 2008 Volkskrant


 

“When Carlama Orkestar plays the first notes, the party really gets going. They immediately give it one-hundred percent and the audience soon shares this enthusiasm. (…) With the ensemble and the harmony between the saxophones, there is never a moment where you miss other musical instruments. With Serbian brass band sounds, sunglasses and a hat, the ambiance becomes nearly tropical. Their name actually says it all, as the Serbian word Carlama (pronounced as tsjarlama) means a wild type of dance, or an exuberant party. This group certainly lives up to its name.”
3voor12lokaal, VPRO


“There are not enough superlatives to describe the music of this orchestra. Virtuoso, sublime, absolutely world class, adventurous world fusion, highly energetic dance music, fantastically layered arrangements: These are all adequate descriptions, but the fact of the matter is that this orchestra also has a completely own sound. This is because of the great enjoyment in playing that is very contagious, but it is also due to the jazzy approach, which makes it all sound a lot more exciting than a regular Balkan brass band. On top of all this, there is the melancholy that seeps through everything, causing the music to surpass the level of party music. (…)
Fantastic. The listener will go from one listening kick to the next when this CD is played. Barabe! Contains more than enough to get your adrenaline level rising. It certainly made us very happy and cheerful. An absolute must, not only if you love Balkan brass, but also for those who would rather listen to western jazz, or for those that like energetic and adventurous music. It will certainly cheer you up!”
Moorsmagazine, July 19, 2007, CD Barabe!


“The Balkan melodies are played collectively well and with enthusiasm, whilst both percussionists and the swinging bass sax parts make for upbeat rhythms. The solos of all the sax players are outstanding and fit within the context of the uplifting Balkan music. Besides swinging and danceable songs, in ‘Rumenska Pesna’ the lyrical and especially melancholic elements of this music are sublimely expressed.
In the fiery ‘Skopsko Oro’, alto saxophonists Steven Kamperman and Stanislav Mitrovic carry on as they used to in the earlier ‘Jazz At The Philharmonic’ saxophone battle. In summary, Carlama Orkestar guarantees upbeat, danceable music and energetic modern sax solos.”
Jacques Los, Draai om je oren, April 3, 2007, CD Barabe!


“(…)Alto saxophonist Steven Kamperman from the Dutch city of Utrecht tackled things more rigorously. In his Çarlama Orkestar, two Dutch and two Serbians played as loud as they could to get the people in the back of the ‘Aduard Fabriek’ dancing as well. The two Yugoslavian were the brass players of Double B, the Balkan funkateers that gave a legendary concert five years ago at the North Sea Jazz Festival together with The Headhunters, Herbie Hancock’s former accompanists. Akos Laki is the hero tenor with the raw primal scream, his friend Stanislav Mitrovic plays brazenly with one’s emotions by creating incredible bends in notes. During Mitrovic’s tear-jerking sentimental solos, one also heard a humming and funky section of bass, alto and tenor sax.
Remco Takken, KindaMuzik, ZomerFietsJazzTour August 27, 2005


” The four saxophones created a whole different timbre than the usual trumpets, but the group was certainly as good as the best Serbian brass bands.”
De Volkskrant, July 4, 2005, Music Meeting 2005